Hans Huijbers

Hans Huijbers: Oud-voorzitter bestuur ZLTO: “Boeren en tuinders hebben een sleutelrol in de verduurzaming en vergroening van economie en samenleving”.

Hans Huijbers is geboren en getogen in de Brabantse Kempen. “De bodem is naast water voor boeren één van de belangrijkste productiefactoren” vertelt Hans Huijbers.

Onder de rook van Eindhoven Airport ligt zijn melkveebedrijf. Hij nam het bedrijf van zijn ouders over en heeft het onlangs gemoderniseerd, een zichtstal gerealiseerd en onder de kap van de boerderij een ontmoetingsplek en vergaderlocatie gebouwd.

ZLTO

Huijbers is van jongs af bestuurlijk actief voor agrarisch jongeren, waterschap, middelbaar onderwijs, veeverbetering en sinds eind 2009 als algemeen voorzitter van ZLTO. In die rol is hij ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vion Food Group.

In het federatiebestuur van LTO Nederland is Hans Huijbers verantwoordelijk voor het thema Duurzaam Ondernemen. Onder dat thema hangen onder meer de dossiers mest en mineralen, energie, dier- en plantgezondheid, ammoniak en indirect ook bodem en water. Met de themabenadering benadrukt LTO dat de vraagstukken waar boer en tuinder voor staan, om een integrale benadering vragen. Er is naar zijn idee geen vraagstuk meer dat alleen voor de akkerbouw of alleen voor de melkveehouderij geldt.

Het is de Eeuw van de Landbouw. Dat mag best bij veel meer mensen doordringen. Want voor tal van maatschappelijke vragen kan de land- en tuinbouw stevig bijdragen aan een oplossing. Huijbers is van mening dat boeren en tuinders een sleutelrol hebben in de verduurzaming en vergroening van economie en samenleving. Maatschappelijke waardering van boeren en tuinders en nieuwe verbindingen tussen land- en tuinbouw en andere economische sectoren, zijn voor verduurzaming van de economie en samenleving dan ook essentieel

Belang van een gezonde bodem

De bodem is naast water voor boeren één van de belangrijkste productiefactoren. Als de bodem wordt verwaarloosd, komt de voedselproductie en tal van andere functies in gevaar. Bijvoorbeeld het opbrengend vermogen of biodiversiteit. De grootste biodiversiteit zit namelijk in de bodem. Huijbers is om die reden ambassadeur van Bewust Bodemgebruik. “Hoe je het wendt of keert, ook bij intensieve teelten, met welke toepassing dan ook, hoort een gezonde bodem.”

“De landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vasthouden van C02, onder andere door de opslag van organische stof in de bodem te vergroten”. Huijbers ploegt niet meer, laat zijn koeien buiten grazen en laat niet na in de openbaarheid zijn zorg te uiten over de klem waarin boeren terechtkomen. “Die 9 miljard mensen, die voeden wij, moeiteloos”, placht hij te zeggen.

Hij maakt zich er wel zorgen over dat de verstedelijking ten koste gaat van vruchtbare delta’s. Gronden die goed gebruikt zouden kunnen worden om de mens te voeden, worden gebruikt voor de “intensieve mensenhouderij”, zegt hij. Hij bepleit het Franse plan om het aandeel organische stof in de grond elk jaar met 4 promille te verbeteren. “Organische stof was het enige wat mijn grootouders en ouders hadden. Ik ben de eerste generatie die de bodem slechter maakt. Dat raakt me. Dat raakt me diep, zo diep”, zegt hij.

Maar wat is goed bodembeheer?

“Dat hoef je de meeste boeren en tuinders niet te leren. Dat is stimuleren van de biodiversiteit. Dat is organische stof, sporenelementen, voedingsstoffen en water en een goede manier van bewerken. Zijn alle boeren en tuinders zich voldoende bewust van de noodzaak van goed bodembeheer voor de generaties na hen? Want we kennen allemaal wel de verhalen en de ervaringen van afnemende bodemvruchtbaarheid en dalende opbrengsten. Dat kunnen we ons niet permitteren. We hebben een verantwoordelijkheid voor nu en later voor een duurzaam bodembeheer. Dat verlaagt de ziektedruk, verbetert de waterhuishouding, verbetert de bewerkbaarheid, waardoor minder brandstof nodig is, er meer werkbare dagen zijn en het gewas beter groeit. Duurzaam bodembeheer verhoogt de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant en biedt een goede basis voor de toekomstige generatie boeren.

Een vruchtbare bodem als bron van alle leven vraagt een ruime en doordachte vruchtwisseling, op peil houden van organische stof percentage, verstandig bewerken, vermijden van structuurschade en zorgen voor een goede afwatering.”

Duurzame 100 2016

Hans Huijbers is in 2016 de eerste gangbare boer die doordringt in de Duurzame 100 van dagblad Trouw op plaats 28, onder meer omdat hij zijn nek uitsteekt om van binnenuit boeren op een andere, meer duurzame kant op te duwen, aldus de jury. Huijbers vindt duurzaamheid zelf niet zo’n goede term. Hij houdt van het woord volhoudbaarheid, afkomstig uit het Zuid-Afrikaans, zegt hij in een toelichting op de website van Trouw.

Ambassadeurs

overzicht →