SGD – bijeenkomst 6 november

Op 6 november vond een Rijksbrede bijeenkomst plaats over de Sustainable Development Goals (SDGs) en de betekenis van land voor het realiseren van deze maatschappelijke doelen.

Rijk en SDGs

Op initiatief van de directeuren Elaine Alwayn en Lilian van den Aarsen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Nationaal coördinator SDGs Hugo von Meijenfeldt van het ministerie van Buza vond een agenderende bijeenkomst plaats om te discussiëren over de wijze waarop het Rijk invulling kan geven, met beleid en kennisontwikkeling, aan herstel en beheer van landcondities om bij te dragen aan maatschappelijke doelen, terwijl een groot deel van het land privaat eigendom is. De bijeenkomst werd geleid door Felix Rottenberg, bodemambassadeur van het Initiatief Bewust Bodemgebruik.

SDGs en de relatie met landcondities en landherstel

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – beter bekend als de Sustainable Development Goals of kortweg SDGs – aangenomen als de weg waarlangs ze de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, maar ook onderwijs, economie, en milieu en klimaat wil aanpakken. De ambities, geformuleerd in de 17 SDGs, zijn verstrekkend en hoog. De urgentie is groot: 2030 is morgen!

In verschillende Nederlandse beleidsdocumenten wordt daarom aangegeven dat hiervoor serieuze maatschappelijke transities nodig zijn en het Rijk werkt dan ook aan transitieagenda’s voor energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit en leefbare steden. Voor veel van deze transities is duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land een essentieel onderdeel. Het gaat om het koppelen van gezamenlijke doelen aan bestuurlijke en maatschappelijke rollen, verantwoordelijkheden en wensen. Dit in een veranderende samenleving en met verschuiving van rollen.

Samenwerken vanuit eigen verantwoordelijkheid

De transities zullen leiden tot een grotere druk op land en het bodemsysteem. Dit vraagt om meervoudig gebruik en mogelijk ook het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. In de bijeenkomst is gesproken over bewustwording, de urgentie, korte termijn acties die kunnen bijdragen aan langere termijndoelen en samenwerking vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

Vervolg

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • We sluiten aan bij lopende activiteiten zoals de transitieagenda circulaire economie, het Deltaprogramma en de strategie bodem die de Ministeries van IenW en LNV op dit moment opstellen
  • We gaan aan de slag met betrokken en enthousiaste mensen in een zogenaamde “concerted action” waarbij de partijen elk hun verantwoordelijkheid nemen om nu korte termijn acties te realiseren die tegelijkertijd bijdragen aan langere termijn doelen.
  • We gaan op zoek naar een gemeenschappelijke taal om het belang van land en systeembeheer uit te dragen. De klimaatwereld spreekt over CO2, kan dit voor land en bodem organisch stof zijn?
  • Het Initiatief Bewust Bodemgebruik biedt aan om een voorzet te maken om met partijen in een gebied een lange termijn businesscase te ontwikkelen gericht op meervoudig landgebruik in relatie tot de transitieagenda’s. Dit wordt ingebracht in de Innovatie Expo 2018.
  • In het voorjaar organiseert het Initiatief een bijeenkomst met de deelnemers en bodemambassadeurs om de discussie over de inbreng van het natuurlijk systeem voort te zetten en richting te geven aan de verbinding van de transities via landgebruik en beheer.

Meer lezen:
· verslag (pdf, 135 kB)
· opiniestuk (pdf, 696 kB)
· afsluitende woorden Johan Bouma (pdf, 134 kB)

Tijdlijn

overzicht →