Stop landdegradatie in Nederland

Samenwerken aan een balans, niet alles kan overal

In 2017 is het Initiatief Bewust Bodemgebruik in samenwerking met Rijkswaterstaat een dialoog gestart onder de titel ‘Een robuuste bodem onder de Sustainable Development Goals (SDGs)’. Deze dialoog heeft onder andere uitgemond in een ‘white paper’ en is een belangrijke onderlegger van de TerrAgenda 2020-2030

Nederland heeft in 2015 de SDGs van de VN ondertekend. Om te werken aan het realiseren van deze doelen in Nederland is een vertaalslag nodig. SDG 15.3 gaat over landdegradatieneutraliteit (LDN). Het doel luidt: “Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is”. Waar woestijnvorming en erosie in Nederland een minder grote rol spelen, zijn er hier wel veel bodems op andere manieren gedegradeerd. De ‘white paper’ agendeert SDG 15.3 over landdegradatieneutraliteit en maakt de vertaalslag daarvan naar de Nederlandse situatie.

Het tegengaan van landdegradatie in Nederland is immers essentieel. De bodemkwaliteit staat aan de basis van het realiseren van veel andere SDGs, op het gebied van o.a. gezondheid, duurzame productie en klimaatactie. In Nederland is er bovendien een toenemende druk op land om maatschappelijke transities te realiseren op het gebied van energie, mobiliteit, landbouw, natuur en klimaatadaptatie. Willen we al deze transities realiseren, dan hebben we drie keer het landoppervlak van Nederland nodig. We zullen dus slim moeten combineren en onze beperkte ruimte goed moeten gebruiken. Keuzes zijn nodig: niet alles kan overal.

White Paper Stop Landdegradatie in Nederland (Stop landdegradatie in Nederland).

Contactpersonen:
Co Molenaar, Rijkswaterstaat
Marjolijn de Boer, Het Groene Brein

foto uit Delf op zondag

Tijdlijn

overzicht →